Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako administrator Państwa danych osobowych,  informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Kaliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Studio Podłóg NATUR WOOD” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 334 (NIP 7821284829); tel. +48 61 872 01 58, e-mail: info@naturwood.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)  zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,

b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

c) ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń,

d) marketingu bezpośredniego,

e) tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

f) weryfikacji wiarygodności płatniczej,

g) wsparcia obsługi,

h) szeroko pojętej współpracy handlowej,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub art.9 ust.1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3) administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) -  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (producenci towarów – w kwestiach reklamacyjnych), podwykonawcy usług administratora.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).